Privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers ("Gebruikers") van deze website ("Site") te informeren over het verzamelen en verwerken van hun Persoonsgegevens ("Persoonsgegevens"), met bijzondere aandacht voor de soorten Persoonsgegevens die worden verwerkt, voor de Gegevensbeheerder, voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt en voor de belangrijkste waarborgen ter verdediging van de rechten van de Gebruikers.

Het privacybeleid is opgesteld conform de EU-verordening "GDPR" (nr. 2016/679) en de regelgeving betreffende de bescherming van Persoonsgegevens (wetsbesluit 196/2003), indien compatibel, en conform elke andere bepaling toepasselijke wetgeving.

Gebruikers moeten het privacybeleid zorgvuldig lezen; als ze het niet eens zijn met de inhoud van het beleid, worden Gebruikers verzocht om het surfen op de Site meteen te staken.  

Zoals hieronder beter aangegeven, is de verwerking, communicatie en verspreiding van Persoonsgegevens op basis van de wettelijke bepalingen en in de overige gevallen toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

 

Persoonsgegevens

Bij het surfen op de Site worden bepaalde soorten Persoonsgegevens van gebruikers en/of andere geïnteresseerde partijen verzameld en verwerkt.

In het bijzonder verzamelt en verwerkt de Site informatie over de interactie met het apparaat van de Gebruiker, zoals het IP-adres dat wordt gebruikt voor de verbinding, verdere informatie met betrekking tot de browser, het besturingssysteem en het type apparaat dat wordt gebruikt, de bezochte pagina's en zoekopdrachten die op de site zijn uitgevoerd, evenals verdere informatie.

Het gaat hierbij om gegevens die strikt noodzakelijk zijn om te kunnen surfen of om het surfen functioneler te maken.

Bovendien vraagt de Site de Gebruiker uitdrukkelijk om de communicatie van Persoonsgegevens wanneer de Gebruiker de procedure activeert om zich op de Site te registreren en/of om een aankooporder op de Site te plaatsen. In dat geval betreft het Persoonsgegevens die nodig of nuttig zijn om diensten aan de Gebruiker te verlenen.

In andere gevallen vraagt de Site aan Gebruikers om hun Persoonsgegevens om verschillende soorten communicatie te sturen, zoals uitnodigingen om zich te abonneren op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan prijsevenementen of om commerciële aanbiedingen te sturen, hetzij zelf, hetzij door derden.

Er wordt telkens aangegeven wanneer het communiceren van Persoonsgegevens verplicht of juist optioneel is.

Het is ook mogelijk dat de Site, direct of indirect, controles uitvoert op de gebruikte betaalinstrumenten, met als hoofddoel het voorkomen van insolventie of frauduleuze activiteiten of conform de toepasselijke antiwitwaswetgeving.

Het weigeren van toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens door de Gebruiker voor doeleinden die geen verband houden met de werking van de Site en/of het plaatsen van bestellingen op de Site, heeft gevolgen van belang.

Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt op een manier en voor een periode die in verhouding staat tot de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt wanneer dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en vervolgens verwerkt.

 

Gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens ("Gegevensbeheerder") is:  

 

TENACTA GROUP SPA UNIPERSONALE

Via Piemonte, 5/11 - 24052 Azzano San Paolo (BG)

BTW en belastingcode: 02734150168

E-mailadres voor berichten met betrekking tot het privacybeleid: dpo@tenactagroup.com.

 

De verwerking van Persoonsgegevens vindt plaats binnen de bedrijfsstructuur van de Gegevensbeheerder en/of binnen de bedrijfsgroep waartoe de Gegevensbeheerder behoort. Bijgevolg worden de Persoonsgegevens die worden verzameld voor de doeleinden die in het privacybeleid worden vermeld, verwerkt door het personeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking bij het uitoefenen van hun taken onder het directe gezag van de Gegevensbeheerder, of binnen de bedrijfsgroep waartoe de Gegevensbeheerder behoort.

 

Communicatie van Persoonsgegevens

De Gegevensbeheerder geeft een deel van de Persoonsgegevens door aan personen, inclusief derden, die betrokken zijn bij de uitvoering van aankooporders, zowel in de verkoop- als in de aftersalesfase.

Het is ook mogelijk dat de informatie wordt meegedeeld aan bedrijven die zijn gelieerd aan de Gegevensbeheerder, die door de Gegevensbeheerder worden gecontroleerd of aan derden in het geval van buitengewone operaties, conform de toepasselijke wetgeving.

Een uitzondering wordt gemaakt voor de communicatie of verspreiding van Persoonsgegevens op verzoek, conform de wet, door politiediensten, gerechtelijke autoriteiten, informatie- en veiligheidsinstanties of andere openbare entiteiten voor defensie, de staatsveiligheid of preventiedoeleinden, het vaststellen of onderdrukken van administratieve of strafbare feiten en hoe dan ook wanneer het communiceren of verspreiden van Persoonsgegevens wettelijk verplicht is.

In alle andere gevallen is de communicatie of verspreiding van Persoonsgegevens onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de belanghebbende 

 

Rechten van de belanghebbenden

Elke Gebruiker (of andere persoon die door de verwerking wordt beïnvloed) heeft het recht om bevestiging te ontvangen van het al dan niet bestaan van Persoonsgegevens die op de Gebruiker betrekking hebben, ook als deze nog niet geregistreerd zijn.

De gebruiker (of andere persoon die door de verwerking wordt beïnvloed) heeft recht op:

  1. Bijwerking, rectificatie of, indien gewenst, aanvulling van Persoonsgegevens;
  2. Verwijdering, omzetting in anonieme vorm of blokkering van Persoonsgegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, waaronder gegevens die niet hoeven te worden bewaard voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en vervolgens verwerkt;
  3. De verklaring dat de verrichtingen waarnaar wordt verwezen in de voorafgaande punten a) en b) onder de aandacht zijn gebracht, ook met betrekking tot hun inhoud, van degenen aan wie de gegevens zijn gecommuniceerd of verspreid, behalve indien dit onmogelijk is of een onevenredig gebruik van middelen in verhouding tot het beschermde recht impliceert;
  4. De opschorting van de verwerking van Persoonsgegevens, in de gevallen waarin de wet hierin voorziet;
  5. De overdraagbaarheid van Persoonsgegevens, d.w.z. het recht om Persoonsgegevens die aan de Gegevensbeheerder zijn verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat en leesbaar door een automatisch apparaat te ontvangen. De Gebruiker heeft bovendien het recht om dergelijke gegevens zonder belemmering door de Gegevensbeheerder naar een andere Gegevensbeheerder te verzenden, binnen de wettelijke grenzen.

De Gebruiker (of een andere betrokkene die door de verwerking wordt beïnvloed) heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van alle of een deel van de Persoonsgegevens, om legitieme redenen, zowel indien de verwerking relevant is voor het doel van de verzameling als indien de gegevens worden gebruikt voor reclame- of marketingdoeleinden.

De Gebruiker heeft ook het recht om klachten in te dienen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor elke communicatie met betrekking tot het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens en om zijn rechten uit te oefenen, kan de gebruiker (of een andere persoon die door de verwerking wordt beïnvloed) contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming ("Data Protection Officer") op het e-mailadres: dpo@tenactagroup.com.

 

Dit privacybeleid is onderhevig aan periodieke updates. Gebruikers wordt geadviseerd om de informatie regelmatig te bekijken om te controleren op eventuele wijzigingen.